Välkommen till Utsund och tomtägarföreningen
Och välkommen att ta del av och utveckla våra gemensamma resurser och ansvaret för dessa.

Tomtägarföreningen består av ägarna till 75 fastigheter inom Utsund 2:25 - 2:100. Några är medlemmar sedan avstyckningen gjordes på 60-talet men många är förstås nya ägare. Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen som fastighetsägare och förvalta vår gemensamma fastighet, Norrtälje Utsund 2:5. Fastigheten består bl.a av mark, båtbryggor, badstrand, fotbollsplan, förråd och pumphus med distributionsnät för sommarvatten. Styrelsens ledamöter hittar du under annan rubrik på denna sida. Styrelsen nås via funktionsbrevlådan .

Medlemsförteckningen med medlemmar som samtyckt till att dela sina kontaktuppgifter hittar du efter inloggning på hemsidan. Maila styrelsen via  och lämna era egna kontaktuppgifter, eventuellt samtycke för att finnas med på hemsidan samt för att erhålla inloggningsuppgifter till hemsidan.

Årsmötet hålls i maj månad då bl.a. budget och årsavgiften fastställs för betalning senast 30 juni. Föreningens plusgiro är 78 44 15-2.

Båtplatser finns vid två bryggor, en nedanför Båtstigen, den andra nedanför Malmslingan. Anmäl intresse av permanent båtplats till styrelsen. Eftersom sjön är en vattentäkt är bensindrivna båtar inte tillåtna. Det finns för närvarande tillräckligt med platser, och det finns även två lånebåtar för föreningens medlemmar.

Badplats med badbrygga finns nedanför allmänningen. Soptunnorna nere vid badplatsen töms inte av Norrtälje kommun, utan vi hjälps åt att flytta upp sopsäckarna till tunnan vid vägen ovanför. Hundar undanbeds på badplatsen. Ett hundbad finns vid en udde bortanför båtbryggan nedanför Båtstigen.

Arbetsdagar då vi städar, utför reparationer och utför markskötsel utlyses vår och höst. Vanligen finns två helger för den enskilde att välja på vid varje tillfälle. Medverkan i arbetsdagarna ger reducerad årsavgift till föreningen året efter. 

Sommarvatten hämtas ur Utsundssjön och är avsett för bevattning. För att erhålla livsmedelskvalitet behöver den enskilde fastighetsägaren installera egna filter. Sommarvattnet sätts på den andra arbetsdagen på våren och stängs av den första arbetsdagen på hösten.

Fotbollsplanen klipps av medlemmar i föreningen som därmed på det sättet gör arbetsdagar.

Trädfällning på egen tomt beslutar varje fastighetsägare om. För att fälla träd på gemensam mark görs en ansökan till styrelsen. Målbilden är att föreningens mark ska utgöra ängar, park och öppen skogsmark och där parkmarken består av 10-20 stora träd per 1000 m2. Läs mer under "skötsel av gemensam mark".

Fadderområden är ytor på gemensam mark som på frivillig grund vårdas av någon medlem som åtar sig att röja sly och hålla landskapet öppet. Områdets öppna landskap med lövskog har en rikt varierad flora med inslag av bl.a. tibast, olvon, svärdssyssla, nattviol m.fl. rara orkidéer.

Utsunds vägförening består av ytterligare några fastigheter och vägföreningen ansvarar för skötseln av Malmslingan, Båtstigen och Utsundsvägen fram till vägbommen. Du blir också mindre delägare i Bredsund-Rotholma vägförening se "nyttiga länkar".

Varmt välkommen till vår förening
Styrelsen