Projektinriktad arbetsgrupp för utsundssjön och marken i Utsund 2:5, ”sjö-och markgruppen”.

Rapport från Sjö- och markgruppen på årsmöte 2021 klicka på länk
Sammanställning enkät sjö- och mark 2022

Bakgrund

För att möjliggöra exploatering och avstyckning av fastigheter för fritidsbebyggelse inkl. fastigheten Utsund 2:5 fastställde Länsstyrelsen år 1969 byggnadsplanen för Utsunds fritidsområde. I planen anges områden för bostadsändamål, vägområde, parkmark, båthamn och friluftsbad.

I byggnadsplanen fastställdes även ett trädfällningsförbud undantaget torra träd, träd på tomtmark, träd inom vägområde och trädfällning som medges av byggnadsnämnden, för att hindra exploatören till kommersiell skogsavverkning.

För trädfällning krävs ett marklov beviljat av Norrtälje kommuns byggnadsnämnd.

Utsunds tomtägarföreningen förvärvade fastigheten Utsund 2:5 år 1997.

På en föreningsstämma 2013-09-14, vilket föregicks av en medlemsenkät, fattade föreningen beslut om en målbild avseende utseendet på föreningens markområden inom fastigheten Utsund 2:5.

Beslutet omfattar tre olika karaktärer på områden:

- Ängsmark som ska bestå av äng och öppet fält med gräs och stråväxter och i princip utan träd. Ängsmarken ska hållas fri från sly och skötas kontinuerligt.

- Parkmark som ska bestå av ett mindre bestånd av löv och barrträd för att skapa en öppenhet och sikt mot Utsundssjön. Inom parkmarken eftersträvas en blandning av lövträd och tall. Parkområdet föreslås ha en omfattning av träd motsvarande 10 – 20 träd per 1 000 kvadratmeter. Parkmarken slyröjs.

- Öppen skogsmark som i princip består av ett oförändrat utseende och karaktär.

 

Beslutet föregicks av ett framtaget förslag som baserades på en enkät till samtliga medlemmar i föreningen.

På föreningsstämman 2019-05-12 fick styrelsen i uppdrag att sätta samman en arbetsgrupp för att ta fram förslag till områdenas framtida skötsel och utseende.

Omfattning

Arbetet och förslaget ska omfatta ett skötselförslag för de olika markområdena inom Utsund 2:5 samt vid behov förslag på en reviderad målbild avseende utseende och karaktär.

I Norrtälje kommuns översiktsplan pekas Utsundssjön ut som en av de viktigaste reserverna för framtida vattenuttag i området. Utsundssjön utgör även ett väsentligt inslag för Utsunds fritidsområde avseende rekreation mm. Arbetet och förslaget ska omfatta en skötselplan för Utsundssjön, beaktat bl.a. vassklippning och minimering av övergödning av sjön.

I arbetet ska även det tas med ett förslag om hur ett framtida skötsel- och vid behov implementeringsarbete ska resurssättas och finansieras.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen består av Carina Edman, Bo Wennberg, Niclas Sandberg, Kjell Borgström, Jan-Thomas Håkansson och Maria Agdler, medlemmar som representerar olika kompetenser och perspektiv. Gruppen utses av styrelsen.

Tillvägagångssätt

Arbetsgruppen lägger upp arbetet själva men arbetet och förslaget ska baseras på medlemmarnas input och vilja.

Avstämning

Arbetet stäms av fortlöpande med styrelsen efter arbetsgruppens förslag på aktivitets- och tidplan.

Beslut

Skötselplan beslutas av styrelsen om den bedöms kunna genomföras utan för stort resursbehov. Målbild och föreslagna insatser av större karaktär beslutas av stämman Intresseanmälningar

Lämnas till styrelsen senast 2020-03-20, helst via mail till