Vad innebär det att vara fadder!

Att vara fadder betyder att du sköter om ett mindre område av vår mark utifrån vår beslutade målbild.  Allt sker i samråd med styrelsen, där du har en kontaktperson som ger dig vägledning.

Vill du gå ihop med fler medlemmar om samma område går det bra. Om du behöver maskiner får du ersättning för bensinen. Om du har tidigare erfarenhet av att ha använt röjsåg kan du teckna en personlig låneöverenskommelse om att låna föreningens röjsåg när du arbetar med ditt fadderområde.

Om du har vidare frågor angående fadderskapet, eller vill göra en intresseanmälan, kan du göra det till styrelsen.


Vår målbild 

2013 utformades en målbild för marken i Utsund. I samband med det sökte föreningen marklov, det vill säga tillstånd att ta ned träd. Marklovet upphörde 2019, och nu råder åter trädfällningsförbud i området. Vi får alltså förhålla oss till målbilden utifrån dessa nya förutsättningar.


De olika områdena

I målbilden delas marken in i öppen skogsmark, parkmark och äng. Nedan följer en beskrivning av de olika områdena, en områdeskarta samt rutiner och riktlinjer för skötseln av fadderområdena.


Öppen skogsmark
 
Dessa områden har delvis gallrats till förmån för framför allt ek och äldre barrträd. Sly hålls undan för att upprätthålla den öppna skogsmarken. Område 1, 2, 3 och 8, är beslutad att vara öppen skogsmark. 


Parkmark

ska bestå av ett mindre bestånd av löv och barrträd för att skapa en öppenhet och sikt mot Utsundssjön. Inom parkmarken eftersträvas en blandning av lövträd och tall. Parkområdet föreslås ha en omfattning av träd motsvarande 10 – 20 träd per 1 000 kvadratmeter. Parkmarken slyröjs. Område 4, 5 och 7, dvs större delen av de strandnära områdena med stigar, är beslutad att vara parkmark. I område 4 lämnas sumpskogspartiet centralt i området för fri utveckling, och stora hasselbuketter lämnas med minst 2 per 1000 m2  i hela området.  I avdelning 5 lämnas klibbal i blöta områden.

Ängsmark

ska bestå av äng och öppet fält med gräs och stråväxter och i princip vara utan träd. Inom ängsmarken finns både områden som sköts som äng, och områden som sköts som gräsmatta. Område 6, dvs fotbollsplanen och området ner mot badplatsen, är beslutad att vara ängsmark.

 

 

Rutiner och riktlinjer för fadderområdena

Vi får inte ta ned träd på den gemensamma marken utan marklov från Norrtälje kommun, undantaget torra träd och träd inom planlagt vägområde. Torra träd som inte utgör en risk för att falla på hus och annan egendom bör dock inte röras, eftersom torra träd har ett stort biologiskt värde. Om ett torrt träd upplevs som förfulande intill en tomt, eller utgör en olycksrisk t. ex. intill en stig, kan fällning medges, men då skall trädet i första hand bara läggas ner mot backen för att med tiden bli en låga.

Vid slyröjning är det bra att ha i åtanke att sly är ett samlingsnamn på små exemplar av asp, ask, al, hassel, sälg, rönn, ek, tibast och så vidare. Beakta mångfalden och spara värdefull växtlighet som bidrar till biologisk mångfald och uppfyller målbilden. Vi och alla andra levande organismer i Utsund behöver biologisk mångfald. Sträva efter att det ska finnas träd i olika åldrar och av olika sort. Se till att det finns snår och enstaka granar kvar, så att fåglar och andra djur har någonstans att gömma sig. Röjning bör ske efter lövsprickningen, så att det är möjligt att avgöra vad som ska tas bort och vad som ska sparas.

I vårt område finns en värdefull orkidéeflora, vilket innebär att vi ska vara försiktiga med marken. Vi ska undvika körskador och inte täcka marken med exempelvis granris. En del döda grenar och ris av annat slag kan lämnas i högar, gärna på soliga platser.

Inför arbetsdagarna kan du lägga sly och annat som behöver forslas bort vid vägen och rapportera till styrelsen att du behöver få det bortforslat.

Om du vill veta mer om skötsel av skog och mark rekommenderas dessa sidor:

https://www.skogsstyrelsen.se/

https://www.naturskyddsforeningen.se/