Sammanställning av fågelfaunan i och runt Utsundssjön

Nedanstående sammanställning bygger endast på mina egna observationer från slutet av 1980-talet tills nu. Har även kontrollerat i Artportalen och funnit att rapporter under samma tidsperiod från området inte förändrar den här sammanställningen.

Totalt antal observerade arter, 124 st.

Antal häckande arter på vårt område, ca 30 st.

Antal häckande arter knutna till Utsundssjön, ca 13 st. Det kan vara något fler, och var betydligt fler på 80 och 90-talet.

Bakom penna och kikare
Bosse Wennberg

Art                                                             Kommentar                                  

Knölsvan (Cygnus olor)                               Häckar årligen.
Sångsvan (Cygnus cygnus)                         Har blivit mer regelbunden och häckar troligen årligen.
Grågås (Anser anser)                                  Rastar regelbundet på Utsundsmaden, möjlig häckning.

Grågås vid Utsundsbyn.

Kanadagås (Branta canadensis)                Rastar regelbundet, möjlig häckning.
Gräsand (Anas platyrhynchos)                   Ganska vanlig. Några häckande par.
Kricka (Anas crecca)                                   Rastar årligen i sjöns södra ände.
Årta (Anas querquedula)                             Noterats vid ett tillfälle.
Brunand (Aythya ferina)                              Rastade i större flockar på 80-talet. Har inte observerats sedan dess.
Vigg (Aythya fuligula)                                  Rastar på våren.
Knipa (Bucephala clangula)                        Syns allmänt på våren. Några häckar i uppsatta holkar.
Storskrake (Mergus merganser)                Vanlig på våren. Kan ha häckat i holkar, men inte bekräftat.
Tjäder (Tetrao urogallus)                            Har blivit mycket ovanlig de sista 10 - 15 åren.
Orre (Lyrurus tetrix)                                      Hördes om våren på 80-talet. Har gått tillbaks i stora delar av Roslagen.
Järpe (Tetrastes bonansia)                         Har observerats vid ett tillfälle. Finns troligen inte i området nu mera.
Fasan (Phasianus colchicus)                       Har noterats några få gånger, men borde finnas regelbundet runt Utsundsbyn.
Storlom (Gavia arctica)                                Noteras årligen, häckar i området men troligen inte i Utsundssjön.

 

Storlom på Utsundssjön.

 

Skäggdopping (Podiceps cristatus)             Har häckat i Utsundssjön, nu mera ovanlig.
Storskarv (Phalacrocorax carbo)                 Fiskar i Utsundssjön ibland.
Rördrom (Botaurus stellaris)                       Hörs nästan årligen, på vår och försommar nedanför Utsundsbyn. Troligen ensamma hannar som sedan lämnar sjön.
Gråhäger (Ardea cinerea)                            Ses regelbundet, födosöker i sjön.
Havsörn (Haliaeetus albicilla)                      Ses regelbundet i området. Har blivit allt vanligare.
Fiskgjuse (Pandion haliaetus)                     Ses sporadiskt, fiskar i sjön.
Brun kärrhök (Circus aeruginosus)             Häckar regelbundet. Trivs i stora vassområden.

 

Hanne av brun kärrhök nedanför Utsundsbyn.

Blå kärrhök (Circus cyaneus)                      Ses sporadiskt på våren i samma biotop som den bruna kärrhöken.
Ormvråk (Buteo buteo)                              Ses dagligen i området.
Fjällvråk (Buteo lagopus)                           Passerar vår och höst.
Bivråk (Pernis apivorus)                              Ovanlig, enstaka observationer.
Sparvhök (Accipiter nisus)                          Syns regelbundet.
Tornfalk (Falco tinnunculus)                       Observeras då och då runt Utsundsbyn.
Lärkfalk (Falco subbuteo)                           Har observerats några få gånger.
Kornknarr (Crex crex)                                Har vi några tillfällen hörts nedanför Utsundsbyn.
Vattenrall (Rallus aquaticus)                       Häckar årligen på Utsundsmaden.
Rörhöna (Gallinula chloropus)                     En observation i södra änden av sjön.
Sothöna (Fulica atra)                                 Var en vanlig häckfågel förr. Inga observationer senaste åren.
Trana (Grus grus)                                      Vanlig på våren. Ett par häckar årligen i området.
Tofsvipa (Vanellus vanellus)                        Vanlig på våren, men häckar troligen inte nu mera.
Skogssnäppa (Tringa ochropus)                 Ses dagligen i området under vår och sommar.
Drillsnäppa (Actitis hypoleucos)                 Ses vid Utsundssjön. Häckar troligen årligen men blivit ovanligare.
Rödbena (Tringa totanus)                          Rastar på Utsundsmaden.
Morkulla (Scolopax rusticola)                     Ses på sommarkvällarna. Övervintring har förekommit i området.
Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)           Var vanligare för några år sedan. Rastar regelbundet på Utsundsmaden.

 

Enkelbeckasin, var vanligare bara för några år sedan.

Skrattmås (Chroicocephalus Ridibundus)      Ses ofta vid sjön.
Fiskmås (Larus canus)                                Ses ofta vid sjön. Häckar i området.
Gråtrut (Larus argentatus)                          Tillfällig besökare vid sjön.
Silltrut (Larus fuscus)                                 Sällsynt gäst.
Fisktärna (Sterna hirundo)                          Ses ofta. Häckar vid sjön.
Skräntärna (Hydroprogne caspia)                Observerats vid ett tillfälle.
Skogsduva (Columba oenas)                       Finns i området men inte vanlig.
Ringduva (Columba palumbus)                    Mycket vanlig.
Gök (Cuculus canorus)                                 Hörs, och med lite tur ses ganska ofta i maj och juni.
Hökuggal (Surnia ulula)                              Sällsynt vintergäst.
Pärluggla (Aegolius funereus)                     Mycket ovanlig men har hörts vid ett tillfälle i området.
Sparvuggla (Glaucidium passerinum)           Inte ovanlig, hörs bäst på senvintern.

 

Sparvuggla i kvällssol.

Hornuggla (Asio otus)                                 Finns i området men svåra att upptäcka.
Kattuggla (Strix aluco)                                Finns i varierande antal helt beroende på födotillgången.
Tornseglare (Apus apus)                             Ses ofta på sommarhimlen, men har minskat.
Spillkråka (Dryocopus martius)                    Förekommer. Har tidigare häckat i ”vår” skog.
Gröngöling (Picus viridis)                            Förekommer. Häckar troligen varje år i området.
Större hackspett (Dendrocopos major)        Mycket vanlig.
Mindre hackspett (Dendrocopos minor)       Förekommer. Häckade troligen 2019 i området.
Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)       Har observerats vid ett tillfälle.
Göktyta (Jynx torquilla)                               Finns i området och borde häcka troligen varje år.

 

Göktyta, den enda hackspett som inte hackar ut sitt eget bo.

Sånglärka (Alauda arvensis)                       Häckar runt Utsundsbyn.
Ladusvala (Hirundo rustica)                       Jagar insekter över sjön. Häckar i Utsundsbyn.
Hussvala (Delichon urbicum)                      Häckar troligen i Utsundsbyn.
Trädpiplärka (Anthus trivialis)                    Några få par. Förekommer i skogen mellan Malmslingan och sjön. Häckar troligen i ”vårt” område.
Sädesärla (Motacilla alba)                          Allmän.
Strömstare (Cinclus cinclus)                       Övervintrar ofta i strömmen mellan Utsundssjön och Masugnssjön.

 

Strömstare vid Utsundssjöns utlopp.

Sidensvans (Bombycilla garrulus)               Allmänt förekommande på vintern om det är gott om bär.
Järnsparv (Prunella modularis)                  Förekommer. Inte så vanlig.
Rödhake (Erithacus rubecula)                     Allmän.
Näktergal (Luscinia luscinia)                      Sjunger från maden nedanför Utsundsbyn. Inte alla år.
Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus)           Några enstaka observationer.
Stenskvätta (Oenanthe oenanthe)                Ses oftast i hästhagarna vid Utsundsbyn.
Buskskvätta (Saxicola rubetra)                   Ses ibland nere på Utsundsmaden.
Taltrast (Turdus philomelos)                       Häckar lite var stan i ”vårt” område.
Rödvingetrast (Turdus iliacus)                    Hörs mest på våren under flyttning mot norra Sverige men några kan stanna och häcka i området.
Dubbeltrast (Turdus viscivorus)                  Finns sporadiskt inom ”vårt” område.
Björktrast (Turdus pilaris)                          Allmän.
Koltrast (Turdus merula)                            Allmän.
Trädgårdssångare (Sylvia borin)                Tämligen vanlig.
Svarthätta (Sylvia atricapilla)                     Tämligen vanlig. Anländer tidigt och ses lättast innan löven slår ut.
Törnsångare (Sylvia communis)                  Ganska vanlig. Föredrar hagmarken med buskage.
Ärtsångare (Sylvia curruca)                        Inte så vanlig, men finns i området.
Sävsångare (Acrocephalus schoenoba…)     Häckar i vassen ute på maden och andra vassområden.
Rörsångare (Acrocephalus scirpaceus)        Lever och häckar som sävsångaren. Svår att få syn på.
Lövsångare (Phylloscopus trochilus)           Mycket vanlig.
Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix)         Inte så vanlig, men hörs ibland.
Gransångare (Phylloscopus collybita)         Har hörts några få gånger.
Kungsfågel (Regulus regulus)                      Mycket vanlig efter några milda vintrar.

 

Kungsfågel, vår minsta fågel.

Gärdsmyg, den näst minsta fågeln fram tills för några år sedan, då den brandkronade kungsfågeln blev svensk häckfågel och övertog andra platsen.

Grå flugsnappare (Muscicapa striata)         En doldis som ofta häckar i människors närhet.
Svartvit flugsnappare (Ficedula hypole.)    Tämligen allmän.
Talgoxe (Parus major)                                Allmän.
Svartmes (Periparus ater)                           Ganska vanlig.
Blåmes (Cyanistes caeruleus)                       Allmän.
Tofsmes (Lophophanes cristatus)                 Ganska vanlig.
Entita (Poecile palustris)                              Ganska vanlig. Lätt att förväxla med talltitan.
Talltita (Poecile montanus)                          Mindre vanlig.
Stjärtmes (Aegithalos caudatus)                  Mindre flockar ses då och då.
Nötväcka (Sita europaea)                            Allmän.
Trädkrypare (Certhia familiaris)                  Mindre vanlig.
Varfågel (Lanius excubitor)                         Något exemplar ses varje vinter i strandkanten.
Törnskata (Lanius collurio)                         Ses lättast i hästhagarna runt Utsundsbyn.
Skata (Pica pica)                                        Vanlig.
Nötskrika (Garrulus glandarius)                  Vanlig.
Kaja (Corvus monedula)                             Mindre vanlig.
Kråka (Corvus cornix)                                Vanlig.
Korp (Corvus corax)                                   Vanlig.
Stare (Sturnus vulgaris)                              Har blivit vanligare i ”vårt” område.
Pilfink (Passer montanus)                           Vanlig vid Utsundsbyn.
Bofink (Fringilla coelebs)                            Vanlig.
Bergfink (Fringilla montifringilla)                 Oregelbunden under flytt.
Gråsiska (Acanthis flammea)                      Mycket oregelbunden förekomst under vintern.
Grönfink (Chloris chloris)                           Tämligen vanlig.
Grönsiska (Spinus spinus)                          Tämligen vanlig, men mycket oregelbunden.
Domherre (Pyrrhula pyrrhula)                     Vanlig.
Tallbit (Pinicola enucleator)                         Oregelbunden gäst från öster.
Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes)  Kan noteras då och då.

 

En stenknäck besöker trädgårdsdammen på Utsundsvägen 48

Rosenfink (Carpodacus erythrinus)             Sällsynt nu mera.
Mindre korsnäbb (Loxia curvirostra)          Inte helt ovanlig men oregelbunden.
Större korsnäbb (Loxia pytyopsittacus)      Ses inte så ofta som den mindre korsnäbben. Lätt att förväxla med den mindre.
Sävsparv (Emberiza schoeniclus)                Häckar vid Utsundssjön.
Gulsparv (Emberiza citronella)                   Ganska vanlig.