För att möjliggöra exploatering och avstyckning av fastigheter för fritidsbebyggelse, inklusive fastigheten Utsund 2:5, fastställde länsstyrelsen år 1969 byggnadsplanen för Utsunds fritidsområde. I planen anges områden för bostadsändamål, vägområde, parkmark, båthamn och friluftsbad.

I byggnadsplanen fastställdes även ett trädfällningsförbud undantaget torra träd, träd på tomtmark, träd inom vägområde och trädfällning som medges av byggnadsnämnden. Detta gjordes för att hindra exploatören till kommersiell skogsavverkning. För trädfällning krävs ett s.k. marklov beviljat av Norrtälje kommuns byggnadsnämnd. 

Utsunds tomtägarförening förvärvade fastigheten Utsund 2:5 år 1997. Efter samråd med Skogsstyrelsen hösten 2009 utfördes en gallring. Efter stämmobeslut 2013 togs det fram en ”målbild”, som föregicks av en medlemsenkät, och samtidigt beslöts det att föreningen skulle söka marklov för att uppnå målbilden.


Vår målbild och marklovet 
Efter att målbilden beslutats sökte föreningen marklov, det vill säga tillstånd att ta ned träd. Innan marklovet beviljades besökte Skogsstyrelsen området och beskrev därefter i ett utlåtande vad vi bör ta hänsyn till i de olika områdena. Marklovet upphörde 2019, och nu råder åter trädfällningsförbud i området, undantaget torra träd. Vi får alltså förhålla oss till målbilden utifrån dessa nya förutsättningar.


De olika områdena 

I målbilden delas marken in i öppen skogsmark, parkmark och äng. Nedan följer föreningens beskrivning av de olika områdena, inklusive Skogsstyrelsens kommentarer angående parkmarken, en områdeskarta samt rutiner och riktlinjer för skötsel av vår gemensamma mark.


Öppen skogsmark 

Dessa områden har delvis gallrats till förmån för framför allt ek och äldre barrträd. Sly hålls undan för att upprätthålla den öppna skogsmarken. Område 1, 2, 3 och 8, är beslutad att vara öppen skogsmark.


Parkmark 

ska bestå av ett mindre bestånd av löv och barrträd för att skapa en öppenhet och sikt mot Utsundssjön. Inom parkmarken eftersträvas en blandning av lövträd och tall. Parkområdet föreslås ha en omfattning av träd motsvarande 10 – 20 träd per 1 000 kvadratmeter. Parkmarken slyröjs. Område 4, 5 och 7, dvs större delen av de strandnära områdena med stigar, är beslutad att vara parkmark. I område 4 lämnas sumpskogspartiet centralt i området för fri utveckling, och stora hasselbuketter lämnas med minst 2 per 1000 m2.  I avdelning 5 lämnas klibbal i blöta områden.


Ängsmark 

ska bestå av äng och öppet fält med gräs och stråväxter och i princip utan träd. Inom ängsmarken finns både områden som i möjligaste mån sköts som äng och områden som sköts som gräsmatta. Område 6, dvs fotbollsplanen och området ner mot badplatsen, är beslutad att vara ängsmark.

  

 Rutiner och riktlinjer för skötsel av vår gemensamma mark

Vi får inte ta ned träd på den gemensamma marken utan marklov från Norrtälje kommun, undantaget torra träd och träd inom planlagt vägområde. Torra träd som inte utgör en risk för att falla på hus och annan egendom bör dock inte röras, eftersom torra träd har ett stort biologiskt värde. Om ett torrt träd upplevs förfulande intill en tomt, eller utgör en olycksrisk t. ex. intill en stig, kan fällning medges men då skall trädet i första hand bara läggas ner mot backen för att med tiden bli en låga.

Vid slyröjning är det bra att ha i åtanke att sly är ett samlingsnamn på små exemplar av asp, ask, al, hassel, sälg, rönn, ek, tibast och så vidare. Beakta mångfalden och spara värdefull växtlighet som bidrar till biologisk mångfald och uppfyller målbilden. Vi och alla andra levande organismer i Utsund behöver biologisk mångfald. Sträva efter att det ska finnas träd i olika åldrar och av olika sort. Se till att det finns snår och enstaka granar kvar, så att fåglar och andra djur har någonstans att gömma sig. Röjning bör ske efter lövsprickningen, så att det är möjligt att avgöra vad som ska tas bort och vad som ska sparas.

I området finns en värdefull orkidéeflora, vilket innebär att vi ska vara försiktiga med marken. Vi ska undvika körskador och inte täcka marken med exempelvis granris. En del döda grenar och ris av annat slag kan lämnas i högar, gärna på soliga platser.

Om du vill veta mer om skötsel av skog och mark rekommenderas dessa sidor:

https://www.skogsstyrelsen.se/

https://www.naturskyddsforeningen.se/