Nyheter

Kallelse till årsmöte med Utsunds tomtägareförening

Välkommen till årsmöte SÖNDAG 2023-05-14 i Herrängs Folkets Hus
Vägföreningen börjar med sitt årsmöte samma dag kl 10.00 och ungefär en halvtimme senare börjar årsmötet för Tomtägarföreningen.

Mellan de två mötena bjuds det på kaffe.


Du som inte kan närvara har möjlighet att lämna en fullmakt till annan medlem.

Två propositioner har lagts fram för diskussion och beslut. Anskaffande av hjärtstartare och införande av strandskyddszon. Kom, debattera och utnyttja din rätt att ta beslut.

Handlingar inför årsmötet publiceras på hemsidan efter inloggning under rubriken Årsmöte.

Revisorernas rapport och valberedningens förslag saknas ännu, men läggs upp så snart de är klara.


Dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av dagordning.
3. Fråga om mötet är behörigt utlyst.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare och valkontrollanter.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Styrelsens förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning jämte disponering av
uppkommen vinst/förlust och avsättning till reservfond.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Bestämmande om reseersättning alt. arvode för styrelsen och revisorer
samt eventuella övriga funktionärer.
10. Fastställande av antal arbetsdagar, budget, årsavgift och eventuella extra
avgifter.
11. Val av styrelseordförande.
12. Val av kassör.
13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.
14. Val av revisorer jämte suppleanter.
15. Val av valberedning samt vid behov val av arbetsgrupper.
16. Motioner – Inga motioner har inkommit – punkten utgår.
17. Övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till årsmötet
A) Proposition om hjärtstartare
B) Proposition om strandskyddszon
18. Årsmötets avslutande


Välkomna till årsmötet! /Styrelsen

Tiden är 09.00-cirka 12.30.
 
Vi bjuder som vanligt på fika och avslutar med korvgrillning. 
Arbete som ska göras är rensning av diken, slyröjning, rensning av strand osv. Förhoppningsvis kanske vi kan få sand till stranden till dag två. I så fall behövs skottkärror och spadar för att sprida ut sanden.
För planeringen är det viktigt att ni anmäler vilken av dagarna ni tänker delta på, anmäl er till . Som vanligt får man avdrag med 300 kr ( Max 600kr) på nästa års avgift om man deltar. 
Välkomna
Styrelsen

Så här sista dagarna i november kommer ett utskick med 4 nyheter efter styrelsemöte som hölls tidigare i veckan.1. Resultat Enkät. En medlemsenkät har genomförts kring hur vi vill ta vara på våra gemensamma marker och vår sjö. På länken nedan finns resultatet.

https://www.utsundstf.se/dokument/Sammanst%C3%A4llning%20enk%C3%A4t%20sj%C3%B6-%20och%20mark%202022.pdf

2. Motioner till årsmötet. Nästa års stämma kommer att hållas under maj månad. Datum meddelas senare. Motioner ska enligt stadgarna vara styrelsen till handa senast 1 februari. Skicka eventuella motioner till

3. Rishög behöver brännas. På Ängen mellan föreningshuset och fotbollsplanen liggen rishög som behöver brännas. Vill någon ta på sig att göra det under vintern? Observera att du behöver finnas på plats och bevaka elden under större delen av brinntiden så att elden inte sprider sig. Att knuffa in obränt material från kanterna mot brinntidens slut ingår i arbetet. En person kan tillgodoräkna sig en arbetsdag för jobbet med att elda.

4. Arbetsdagar våren 2023. Sista lördagen i april och den första i maj är enligt tradition våra arbetsdagar. Boka alltså den 29/4 och den 6/5 2023 i din almanacka.

 

Hälsningar från Styrelsen genom Åke Larsson.

 

Hösten städdagar infaller i år 24/9 och 1/10. 
För planeringen är det viktigt att ni anmäler vilken av dagarna ni tänker delta på. Som vanligt får man avdrag med 300 kr ( Max 600kr) på nästa års avgift om man deltar. 
Fika o korv serveras som vanligt.
Tiden är 09.00-cirka 12.30.
I år har det vuxit mycket sly så det handlar i första hand om röjning av områden runt badet och ängen.
Röjsågar och krattor är de verktyg som behövs i första hand.
Anmäl till   ( obs ny mailadress) om och när ni tänker delta.
Styrelsen

Vattengruppen har lyckats koppla ur den trasiga pumpen så nu finns det vatten igen. MEN; Normalt finns det två pumpar som jobbar tillsammans. Nu har vi bara en. Var därför extremt klok och sparsam med vattnet. Havererar även pump 2 är vi helt utan vatten.

vi återkommer med ny info så snart vi hinner.

stort tack till er i Vattengruppen för att ni rycker ut både på jourtid och semestertid!

mvh Åke Larsson